terça-feira, 11 de novembro de 2008


˙ɹıɹǝƃns soʌ ɐɹɐd lıʇú ǝp ɐpɐu ıǝɹʇuoɔuǝ oãu ǝ ıǝsuǝd sıod ‘ɐçıʇsnɾ ɐssoʌ ǝp ɯɐƃıp ‘ɯıssɐ opuǝs

˙oƃlɐ ɐɹɐd lıʇú áɹǝs ǝqɐs ɯǝnb ‘ɐʇɐʇɐq ɐp ɐɔıƃól ɐp ɐpoɯ à oʇınɯ ‘ǝʌɹǝs ǝnb o ɐɹɐd ǝʌɹǝs ‘ɯoq


˙”ɹɐ o ɐɹɐd sɐuɹǝd ǝp” ǝʇuǝɯɐɔıʇuǝʇnɐ oıɹáʇuǝɯoɔ o ɯoɔ ʇsod ɯn noxıǝp ǝpɐpısoıɹnɔ ɹod ǝnb “ɹǝʌɐ” sǝʇuɐʇısıʌ ossou op oãʇsǝƃns ɐɯn ɹǝɔǝɥuoɔ ɐ soʌ-nop ɐɯǝl ǝʇsǝ ɯoɔ ˙ʇǝuɹǝʇuı ɐ ǝʌıʌ sǝpɐpılıʇn ǝp ós ɯǝu

Homepage: Flip

Nenhum comentário: